– Nauka odbywa się w oparciu o podręczniki lub materiały przygotowywane przez Szkołę.
– Standardowe zajęcia trwają od września do czerwca. Przerwy świąteczne i zimowe w zajęciach odpowiadają przerwom szkolnym.
– W kalendarzowe dni świąteczne zajęcia nie odbywają się, jeżeli uczestnicy kursy nie zadecydują inaczej.
– Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, w sposób fachowy i skuteczny.
– Nad sposobem nauki i doborem materiałów nadzór sprawuje doświadczony metodyk.
– Kwalifikowanie do odpowiedniej grupy przeprowadzane jest na podstawie rozmowy wstępnej lub testu opanowania języka angielskiego.
– Szkoła wydaje pisemną indywidualną informację o postępach w nauce.
– Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego /opanowaniu materiału z danego podręcznika/ zostaje wydane imienne świadectwo potwierdzające.
– Podczas zajęć wykorzystywane są techniki audiowizualne i materiały uzupełniające podręczniki.
– Informacje i dane o uczestnikach kursów są w wyłącznej dyspozycji organizatora kursów i nie są ujawniane osobom trzecim. Wszystkie dane osobowe i adresowe są usuwane  z archiwum organizatora kursów po zakończeniu kursu, na wniosek osoby zainteresowanej.